REGULAMIN POŚREDNICTWA SKLEPU INTERNETOWEGO ARKADIE.PL

REGULAMIN POŚREDNICTWA SKLEPU INTERNETOWEGO ARKADIE.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży dla produktów z kategorii „OVERSEAS” prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.arkadie.pl.

2.    Sklep w roli pośrednika Sprzedawcy prowadzi BAK DROP Sp. z o.o.  z siedzibą w ul. Juliusza Słowackiego 55 / 1, 60-521 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000849931, NIP: 6060109057, REGON: 386526935, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, zwana dalej Pośrednikiem. 

3.    Kontakt z Pośrednikiem odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej: kontakt@arkadie.pl, lub formularz kontaktowy na stronie internetowej Sklepu.

 

II. DEFINICJE

 

1.    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)      Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

b)     Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

c)      Regulamin – niniejszy dokument;

d)     Sprzedawca – podmiot, z którym Pośrednik zawiera Umowę sprzedaży w imieniu i na rzecz Klienta, dane tego podmiotu są podawane każdorazowo w kacie produktowej i potwierdzane w e-mailowym potwierdzeniu zamówienia;

e)      Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

f)       Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w imieniu i na rzecz którego działa Pośrednik;

g)      Usługa pośrednictwa – Usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta polegająca na przyjęciu od Klienta Zamówienia oraz płatności za Zamówienie, a następnie zawarcie w imieniu i na rzecz Klienta Umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem;

h)     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, którą w imieniu i na rzecz Klienta ma zawrzeć Pośrednik ze Sprzedawcą.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)      komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b)     dostęp do poczty elektronicznej,

c)      przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

d)     włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. 

3.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)     korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)      niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)     korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Pośrednika,

e)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. USŁUGI

 

1.    Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

2.    Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Pośrednika lub poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@arkadie.pl,

3.    Klient ma możliwość udostępniania treści publikowanych na Stronie Internetowej na swoich profilach w portalach Facebook, Twitter oraz Pinterest za pomocą funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym. Treść udostępniona przez Klienta jest prezentowana w ramach jego profilu w portalu Facebook, Twitter oraz Pinterest. Dalsze zasady korzystania z funkcji udostępnienia treści na profilach Klienta określają regulaminy portali Facebook, Twitter oraz Pinterest i w zakresie w nim określonym Klient może dysponować udostępnioną treścią na swoim profilu, w tym usunąć ją bądź dalej publikować.

4.    Pośrednik ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile zasady danej promocji nie stanowią inaczej.

5.    W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Pośrednik po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

V. USŁUGA POŚREDNICTWA W ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY

 

1.    W ramach świadczenia Usługi pośrednictwa w zawarciu Umowy sprzedaży Pośrednik przyjmuje od Klienta Zamówienie oraz płatność za Zamówienie i zawiera w jego imieniu i na jego rzecz Umowę sprzedaży w zakresie wybranych przez Klienta Towarów. Pośrednik, w ramach Usługi pośrednictwa dokonuje w imieniu Klienta płatności ceny Towarów objętych Zamówieniem oraz kosztów dostawy.

2.    Warunkiem skorzystania z Usługi pośrednictwa jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.    Pośrednik prezentuje na stronach internetowych Sklepu informacje o Towarach, których zakupu może dokonać w imieniu i na rzecz Klienta wraz z ich opisem i parametrami technicznymi, stanowiące zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

VI. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

1.    Klient składa Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

2.    Zamówienie zostaje złożone Pośrednikowi przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa w zawarciu Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Pośrednik prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Pośrednika o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa świadczenia Usługi pośrednictwa. Z chwilą zawarcia umowy świadczenia Usługi pośrednictwa Klient udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do zawarcia Umowy sprzedaży w zakresie Towarów objętych Zamówieniem w imieniu i na rzecz Klienta po zawarciu o świadczenie usługi Pośrednictwa, Pośrednik potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

3.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i Zamówieniem.

 

VII. DOSTAWA

 

1.    Dostawa Towarów jest ograniczona do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.    Dostawa Towarów jest realizowana bezpośrednio przez Sprzedawcę.

3.    Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4.    Czas dostawy dla produktów z kategorii „OVERSEAS” wynosi do 60 dni roboczych. Może się on jednak wydłużyć maksymalnie do 90 dni roboczych, o czym Klient będzie poinformowany e-mailem. 

5.    Towar zostaje wysyłany bezpośrednio z magazynów producentów, z którymi współpracuje Sprzedawca. Magazyny w większości znajdują się na terenie Azji i to właśnie z nich są wysyłane Towary.

6.    Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych. 

7.    Towary z jednego Zamówienia mogą być wysyłane w odrębnych przesyłkach (częściami), za co Klient nie ponosi dodatkowych kosztów, a czas dostawy zostanie zachowany w ww. terminie.

8.    W razie wyboru przez Klienta sposobu dostawy i niemożności wysłania Towaru w tej formie, Pośrednik zwróci się do Klienta z informacją jaka forma dostawy jest możliwa (np. zmiana paczkomatu na przesyłkę kurierską, lub pocztę polską), z zastrzeżeniem, że Klient może w ciągu 2 dni sprzeciwić się takiej formie dostawy, a wtenczas Umowa pośrednictwa i zawarta w jej wykonaniu Umowa Sprzedaży, ulegnie anulowaniu i Klient otrzyma zwrot ceny. W razie braku sprzeciwu, Towar będzie dostarczony zmienioną formą dostawy. Gdy zmiana formy dostawy spowoduje wzrost kosztów dostawy, Klient nie jest nimi obciążany.

 

VIII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 

1.    Ceny Towarów zawierają podatek VAT oraz wszystkie dodatkowe opłaty celno-skarbowe. Ceny zawierają w sobie również koszty pośrednictwa, wynoszące ok. 10 do 30% oryginalnej ceny produktu. Koszt świadczenia Usługi pośrednictwa obejmujący cenę Towaru podawany jest w złotych polskich. Finalna cena, łącznie z opłatą za pośrednictwo i innymi ww. opłatami, jest podawana do wiadomości Klienta zawsze w ostatnim kroku przed dokonaniem Zamówienia. Klient – poza obowiązkiem zapłaty ceny - nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami, w szczególnościami opłatami celnymi czy podatkiem. 

2.    Klient może wybrać następujące metody płatności:

a)      przelew bankowy na rachunek bankowy Pośrednika;

b)     płatność elektroniczna według metod wskazanych na stronie Sklepu.

3.    Klient winien dokonać płatności za Zamówienie w terminie 7 dni. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, Pośrednik po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

IX. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI POŚREDNICTWA

 

1.    Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.    Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Pośrednika na stronie Sklepu.

3.    Termin 14-dniowy liczy się od dnia, zawarcia umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa.

4.    Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczenia usług, jeżeli Pośrednik wykonał w pełni usługę tj. zamówienie zostało już przekazane do Sprzedawcy do realizacji i opłacone, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy. Klient jest o tym informowany poprzez przesłanie e-maila z informacją o tym, że Zamówienie zostało przekazane do realizacji i jest przetwarzane przez Sprzedawcę, co będzie oznaczało, że odstąpienie od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa już nie przysługuje. 

5.    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.

6.    Pośrednik niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy świadczenia Usługi pośrednictwa zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

7.    Zwrotom ze względów higienicznych nie podlega: bielizna, stroje kąpielowe itd.

 

X. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

1.    Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 45 dni od momentu otrzymania Towaru (w przypadku wysyłki Towaru z Zamówienia częściami, od dostawy ostatniej części). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.    Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Pośrednika na stronie Sklepu.

3.    W celu dokonania odstąpienia  od Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest postępować według następujących kroków:

a)      Przesłać informację o chęci zwrotu na adres e-mail kontakt@arkadie.pl. Dodatkowo podać nazwę towarów, które ma zamiar zwrócić oraz numer Zamówienia. Będzie to traktowane jak przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu w imieniu Sprzedawcy.

b)     W ciągu 3 dni roboczych klient otrzyma kod do DARMOWEGO ZWROTU Towaru lub informację z jakich przyczyn odstąpienie nie jest skuteczne (np. przekroczenie terminu, produkt np. bielizna).

c)      Klient ma 14 dni na wysłanie Towaru w paczkomacie przy pomocy kodu na darmowy zwrot. Adres nie jest potrzebny. Należy podejść do paczkomatu, wpisać kod zwrotu i włożyć paczkę do skrytki

d)     Klient otrzyma zwrot środków nie później niż do 14 dni od tej daty (przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem).

4.    Pośrednik nie przyjmuje zwrotów Towarów ani nie pośredniczy w tym zakresie, poza organizacją opisaną powyżej.

5.    Konsument może także kierować oświadczenia dotyczące odstąpienia od Umowy Sprzedaży bezpośrednio do Sprzedawcy, którego dane poda przez Pośrednika, jakkolwiek ze względów organizacyjnych rekomendowany jest opisany wyżej sposób załatwienia zwrotu.

6.    Sprzedawcy z którymi współpracujemy: Infinite Styles Ecommerce Co.

7.    Pośrednik informuje w imieniu Sprzedawcy, że nie przysługuje prawo zwrotu Towaru w stosunku do Umów, których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8.    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.

 

X. REKLAMACJE

 

1.    Klient może zgłaszać Pośrednikowi reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług, a także związane z wykonaniem Usługi pośrednictwa. Reklamacje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: kontakt@arkadie.pl. lub pisemnie, na adres wskazany na początku niniejszego Regulaminu.

2.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3.    Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Pośrednik niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

4.    W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Pośrednikiem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

5.    Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. W zakresie reklamacji co do ewentualnych wad Towarów, odpowiedzialnym pozostaje Sprzedawca. Jakkolwiek Pośrednik będzie realizował w imieniu Sprzedawcy zgłoszenia reklamacyjne Klientów. Odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady odbywa się na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

6.    Reklamacje z tytułu wad Towaru należy kierować na adres: BAK DROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Juliusza Słowackiego 55 / 1, 60-521 Poznań, na adres poczty elektronicznej: kontakt@arkadie.pl.

7.    Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać zdjęcia reklamowanego Towaru celem oględzin, a - jeżeli jest to możliwe – dołączyć dowód zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji Pośrednik może żądać odesłania na jego koszt Towaru, jeżeli oględziny zdjęć okażą się niewystarczające do oceny zasadności reklamacji. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Pośrednika. Konsument może skorzystać z formularza reklamacji udostępnianego w Załączniku do Regulaminu.

8.    Pośrednik w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub Zamówieniu.

9.    Transport reklamowanych Produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Pośrednika za pośrednictwem wskazanej przez niego formy wysyłki. Pośrednik nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

 

XI. GWARANCJE

 

Towary mogą posiadać gwarancję Sprzedawcy. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronie internetowej Sklepu.

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podane przez Klientów dane osobowe Pośrednik zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronach Sklepu Internetowego.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Pośrednika, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pośrednika.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie sporów i roszczeń w relacji Klient a Pośrednik mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5.    O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Pośrednika w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Pośrednika o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

Załącznik nr 1

 

Do Sprzedawcy za pośrednictwem:

 

BAK DROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

Juliusza Słowackiego 55 / 1 60-521 Poznań

 

NIP: 6060109057

 

kontakt@arkadie.pl

....................................., dnia .....................................

 

 

Imię i nazwisko Odstępującego:

...................................................................................................................

Adres Odstępującego:

...................................................................................................................

e-mail Odstępującego:

………………………………………………………………………………………………………………

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Niniejszym oświadczam, iż: 

 

1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję umowy sprzedaży i zwracam wymienione poniżej towary.

 

2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie.

 

Data otrzymania towaru: 

 

.........................................................................................................................................

 

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) lub Numer zamówienia: 

 

.........................................................................................................................................

 

Zwracane towary (Nazwa/Ilość/Cena brutto):

 

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

 

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 

Dane właściciela rachunku:

 

........................................................................................................................................................................

 

…………….......................................………

 

miejscowość i data podpis

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Do Sprzedawcy za pośrednictwem:

 

BAK DROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

Juliusza Słowackiego 55 / 1 60-521 Poznań

 

NIP: 6060109057

 

kontakt@arkadie.pl

....................................., dnia .....................................

 

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

...................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)”

...................................................................................................................

e-mail konsumenta(-ów):

………………………………………………………………………………………………………………

Reklamacja towaru

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................... produkt 

 

............................................................................................................................................................ jest wadliwy. Zamówienie nr …………………………………….

 

Nr paragonu/faktury ..................................................................................................................................

 

Nr karty gwarancyjnej (jeżeli dotyczy) ...................................................................................................................

 

Wada polega na:

 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

Wada została stwierdzona w dniu ........................................................................................................................ .

Z uwagi na powyższe, na podstawie kodeksu cywilnego żądam (właściwe podkreślić*):

 

wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 k.c.*

nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 k.c.*

obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ............................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ...................................................................................................................* (art. 560 § 1)

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto .................................................................................................................................* (art. 560 § 1)

- Niniejszym załączam fotografie ukazujące ww. wadę produktu i zobowiązuję się do odesłania produktu do na adres sprzedawcy na jego żądanie, jeżeli będzie to konieczne dla rozpatrzenia reklamacji.*

 

- Przekazuję produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.*

 

Z poważaniem

 

 

 

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

 

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

 

 ....................................................................................................................................................................

 

 ....................................................................................................................................................................

 

 ....................................................................................................................................................................

 

Data otrzymania reklamacji .....................................

 

Osoba rozpatrująca reklamację .....................................

 

Data rozpatrzenia reklamacji .....................................

 

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

 

 ....................................................................................................................................................................

 

 ....................................................................................................................................................................

 

 ....................................................................................................................................................................

 

............................................................

 

(Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)